Звіт про використання бюджетних коштів 4 квартал 2017р.

           

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)

   
               
               

ЗВІТ

   

про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,

      №2м)

       

за  2017 р.

   
               

коди

   

Установа

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 комбінованого типу

за ЄДРПОУ

22414759

   

Територія

м.Стрий

за КОАТУУ

4611200000

   

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

   

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

0

 

     

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

   

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

10

орган з питань освіти та науки

   

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

1011010

Дошкільна освіта

   

Періодичність: квартальна, річна

                   

Одиниця виміру: грн, коп.

                   
 

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

   
   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

7 441 750,00

7 441 750,00

-

7 428 280,55

7 428 280,55

-

   

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

7 441 750,00

-

-

7 428 280,55

7 428 280,55

-

   

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

5 833 500,00

-

-

5 829 822,50

5 829 822,50

-

   

Оплата праці

2110

040

4 753 800,00

4 753 800,00

-

4 752 492,06

4 752 492,06

-

   

  Заробітна плата

2111

050

4 753 800,00

-

-

4 752 492,06

4 752 492,06

-

   

  Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

   

Нарахування на оплату праці

2120

070

1 079 700,00

1 079 700,00

-

1 077 330,44

1 077 330,44

-

   

Використання товарів і послуг

2200

080

1 608 050,00

-

-

1 598 331,10

1 598 331,10

-

   

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

43 000,00

-

-

42 870,00

42 870,00

-

   

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

700,00

700,00

-

700,00

700,00

-

   

Продукти харчування

2230

110

817 300,00

817 300,00

-

817 290,97

817 290,97

-

   

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

22 800,00

-

-

22 723,25

22 723,25

-

   

Видатки на відрядження

2250

130

750,00

-

-

-

-

-

   

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

   

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

150

722 500,00

722 500,00

-

714 408,88

714 408,88

-

   

  Оплата теплопостачання

2271

160

445 100,00

-

-

445 099,35

445 099,35

-

   

  Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

34 500,00

-

-

34 441,80

34 441,80

-

   

  Оплата електроенергії

2273

180

138 700,00

-

-

135 220,44

135 220,44

-

   

  Оплата природного газу

2274

190

104 200,00

-

-

99 647,29

99 647,29

-

   

  Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

   

  Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

   

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

1 000,00

-

-

338,00

338,00

-

   

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

   

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

1 000,00

1 000,00

-

338,00

338,00

-

   

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

   

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

   

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

   

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

   

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

   

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

   

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

   

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

   

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

   

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

   

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

   

Інші поточні видатки

2800

360

200,00

-

-

126,95

126,95

-

   

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

   

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

   

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

   

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

   

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

   

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

   

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

   

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

   

  Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

   

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

   

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

   

Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

   

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

   

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

   

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

   

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

   

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

   

  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

   

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

   

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

   

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

   

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

   

Інші видатки

5000

640

X

66 750,00

X

X

X

X

   

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

   

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

   

 

 

           

Керівник

   

 

 

О.М.Дармохвал

     
     

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

     

Головний бухгалтер

   

 

 

М.А.Глодан

     

"11"січня 2018 року

   

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

     

 

 

 

               

Додаток 2
до Порядку складаннябюджетноїзвітностірозпорядниками та одержувачамибюджетнихкоштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійногострахування (пункт 1 розділу ІІ)

               

ЗВІТ

про надходження і використаннякоштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,

№ 4-1м),

         

за  2017 р.

                         

коди

Установа

Дошкільнийнавчальний заклад (ясла-садок) №12 комбінованого типу

за ЄДРПОУ

22414759

Територія

м.Стрий

за КОАТУУ

4611200000

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальнаорганізація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Код та назвавідомчоїкласифікаціївидатків та кредитування державного бюджету

0

 

   

Код та назвапрограмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннядержавного бюджету

 

 

Код та назватиповоївідомчоїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевихбюджетів

10

орган з питаньосвіти та науки

Код та назвапрограмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевихбюджетів (код та назваТиповоїпрограмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевихбюджетів / Тимчасовоїкласифікаціївидатків та кредитуваннядлябюджетівмісцевогосамоврядування, які не застосовуютьпрограмно-цільового методу)

1011010

Дошкільнаосвіта

Періодичність: місячна, квартальна,річна.

                           

Одиницявиміру: грн, коп.

                           

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено на звітнийрік

Залишок на початок звітного року

Перерахованозалишок

Отриманозалишок

Надій-шло коштів за звітнийперіод (рік)

Касові за звітнийперіод (рік)

Залишок на кінецьзвітногоперіоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установахбанків

усього

у тому числі

перерахо-вані з рахунківвустановахбанків

спрямовано на погашеннязаборгованостізагального фонду

усього

у тому числі на рахунках в устано-вахбанків

усього

у тому числіперера-ховані з рахунківвустановахбанків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Надходженнякоштів – усього

Х

010

804 692,13

93 664,50

-

-

-

712 122,63

Х

Х

Х

Х

21 606,36

-

За послуги, щонадаютьсябюджетнимиустановамизгідно з їхосновноюдіяльністю

Х

020

711 027,63

Х

Х

Х

Х

712 122,63

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Віддодаткової (господарської) діяльності

Х

030

-

Х

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Відоренди майна бюджетнихустанов

Х

040

-

Х

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Відреалізації в установленомупоряду майна (крімнерухомого майна)

Х

050

 

Х

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Фінансування

Х

060

93 664,50

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки - усього

Х

070

804 692,13

Х

Х

Х

Х

Х

784 180,77

-

-

-

Х

Х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточнівидатки

2000

080

804 692,13

Х

Х

Х

Х

Х

784 180,77

-

-

-

Х

Х

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Оплата праці

2110

100

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Заробітна плата

2111

110

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Грошовезабезпеченнявійськовослужбовців

2112

120

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Нарахування на оплату праці

2120

130

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Використаннятоварів і послуг

2200

140

804 692,13

Х

Х

Х

Х

Х

784 180,77

-

-

-

Х

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Медикаментитаперев’язувальніматеріали

2220

160

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Продуктихарчування

2230

170

804 692,13

Х

Х

Х

Х

Х

784 180,77

-

-

-

Х

Х

Оплата послуг (крімкомунальних)

2240

180

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Видатки на відрядження

2250

190

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Видатки та заходи спеціальногопризначення

2260

200

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Оплата комунальнихпослуг та енергоносіїв

2270

210

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Оплата теплопостачання

2271

220

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

230

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Оплата електроенергії

2273

240

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Оплата природного газу

2274

250

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Оплата іншихенергоносіїв

2275

260

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Оплата енергосервісу

2276

270

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціїдержавних (регіональних) програм

2280

280

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціїдержавних (регіональних) програм

2281

290

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Окремі заходи по реалізаціїдержавних (регіональних) програм, не віднесенідозаходіврозвитку

2282

300

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Обслуговуванняборговихзобов’язань

2400

310

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Обслуговуваннявнутрішніхборговихзобов’язань

2410

320

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Обслуговуваннязовнішніхборговихзобов’язань

2420

330

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Поточнітрансферти

2600

340

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Субсидії та поточнітрансфертипідприємствам (установам, організаціям)

2610

350

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Поточнітрансферти органам державного управлінняіншихрівнів

2620

360

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Поточнітрансферти  урядам іноземних держав та міжнародниморганізаціям

2630

370

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Соціальнезабезпечення

2700

380

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Виплатапенсій і допомоги

2710

390

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Стипендії

2720

400

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Іншівиплатинаселенню

2730

410

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Іншіпоточнівидатки

2800

420

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальнівидатки

3000

430

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Придбання основного капіталу

3100

440

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Придбанняобладнання і предметівдовгостроковогокористування

3110

450

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальнебудівництво (придбання)

3120

460

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальнебудівництво (придбання) житла

3121

470

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальнебудівництво (придбання) іншихоб’єктів

3122

480

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальний ремонт

3130

490

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальний ремонт іншихоб’єктів

3132

510

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Реконструкція  та  реставрація

3140

520

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Реконструкціяжитлового фонду (приміщень)

3141

530

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Реконструкція та реставраціяіншихоб’єктів

3142

540

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Реставраціяпам’ятоккультури, історії та архітектури

3143

550

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Створеннядержавнихзапасів і резервів

3150

560

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Придбанняземлі  та нематеріальнихактивів

3160

570

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальнітрансферти

3200

580

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальнітрансфертипідприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальнітрансферти органам державного управлінняіншихрівнів

3220

600

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальнітрансферти  урядам іноземних держав та міжнародниморганізаціям

3230

610

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальнітрансфертинаселенню

3240

620

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

                             

Керівник

           

О.М.Дармохвал

           
     

(підпис)

 

 

 

(ініціали, прізвище)

           

Головний бухгалтер

   

 

 

 

 

М.А.Глодан

           

"11"січня 2018 року

   

(підпис)

 

 

 

(ініціали, прізвище)

           
                             

 

               

Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)

 
                 

ЗВІТ

   

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д,

№ 4-3м)

         

за  2017 р.

   
                     

коди

 

Установа

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 комбінованого типу

за ЄДРПОУ

22414759

 

Територія

м.Стрий

за КОАТУУ

4611200000

 

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

0

 

       

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

 

   

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

10

орган з питань освіти та науки

   

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

 

 

 

   

Періодичність: місячна, квартальна, річна

                         

Одиниця виміру: грн, коп.

                         

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено
на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Перера-ховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

 

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

7 200,00

7 200,00

-

-

-

7 200,00

7 200,00

-

-

-

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата праці

2110

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

  Заробітна плата

2111

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

  Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Нарахування на оплату праці

2120

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Використання товарів і послуг

2200

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Продукти харчування

2230

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

  Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

  Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

  Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

  Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

  Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

  Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні видатки

3000

370

7 200,00

-

-

-

-

7 200,00

7 200,00

-

-

-

 

Придбання основного капіталу

3100

380

7 200,00

-

-

-

-

7 200,00

7 200,00

-

-

-

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

7 200,00

-

-

-

-

7 200,00

7 200,00

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

  Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Інші видатки

5000

640

X

7 200,00

 

X

X

X

X

X

X

X

 

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

                         
                           

Керівник

 

   

О.М.Дармохвал

         
 

(підпис)

   

(ініціали, прізвище)

           

Головний бухгалтер

 

   

М.А.Глодан

         
 

(підпис)

   

(ініціали, прізвище)

           

"11"січня 2018 року